ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ. ПРОФОРІЄНТАЦІЯ - Педагогічна бібліографія


^ ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ. ПРОФОРІЄНТАЦІЯ 1. Бойко А. Парадигмальні напрями виховання: варіанти вибору / Бойко А. // Рідна школа. - 2001.-N3. - С.7-10.
 1. Гушелей Й. Теоретичні аспекти вибору методів навчання основ техніки у системі безперервної освіти / Й. Гушелей // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2001. - Вип. 6. - С. 95-98
 1. Добровольська Л.П. Здібності як один з головних критеріїв професійного відбору / Добровольська Л.П., Яремчук С.В. // Педагогіка і психологія. - 2001.-N2. - С.73-78.
 1. Дунець Л. Формування професійних інтересів у майбутніх фахівців / Дунець Л., Дунець О. // Рідна школа. - 2001.-N1. - С.48-49.
 1. Дупак Н.В. Проблеми виховання культури праці учнівської молоді у Німеччині / Н.В. Дупак // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету / Рівненський держ. гум. ун-т. - Рівне : РДГУ, 2001. - Вип. 15. - С. 43-45
 1. Закатнов Д. Технологія активізації професійного самовизначення старшокласників / Д. Закатнов // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2001. - Вип. 6. - С. 99-103
 1. Ковальов Ю. Педагогічні умови взаємодії навчально-виховних закладів у формуванні творчої особистості робітника / Ковальов Ю. // Професійно-технічна освіта. - 2001.-N1. - С.50-52.
 1. Кузьменко В.В. Про роль позитивного ставлення до професії вчителя трудового навчання у слухачів ЦДП в період вибору життєвого шляху / В. В. Кузьменко, Н. М. Щербіна // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т ; редкол. Є. С. Барбіна (відп. ред.) та ін. - Херсон, 2001. - Вип. 20, Ч. 2 . - С. 90-94.- Бібліогр. в кінці ст.
 1. Куліненко Л.Б. Системність профорієнтаційної роботи в загальноосвітній школі / Л.Б. Куліненко // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. - Ізмаїл, 2001. - Вип. 11 : Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки. - С. 58-62
 1. Мазуренко С. Трудове виховання та політехнічна освіта в школах України (1917-1937) / Мазуренко С. // Шлях освіти. - 2001.-N3. - С.45-49.
 1. Матвєєв О. Людина-людина : (метод. рек. з профорієнтації) / Матвєєв О., Толпеко А.Жемера Н. // Директор школи. - 2001.-N19. - С.13-15.
 1. Матвієнко О.В. Інформаційна культура - основна складова професійної культури менеджерів інформаційних систем / Матвієнко О.В. // Педагогіка і психологія. - 2001.-N2. - С.83-89.
 1. Орлов В.Ф Пофесійна освіта і професійне виховання научных трудов / В.Ф Орлов // Проблеми освіти / Голов. ред. В.О. Зайчук. - Київ, 2001. - Вип.25. - С. 3-10
 1. Павелків О.М. Формування інтересу старшокласників до професій як психолого-педагогічна проблема / О.М. Павелків // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету / Рівненський держ. гум. ун-т. - Рівне : РДГУ, 2001. - Вип. 17. - С. 77-82
 1. Подоляк В. Трудове виховання молоді в умовах складної екологічної ситуації / Подоляк В. // Рідна школа. - 2001.-N5. - С.20-21.
 1. Романчук В.А. Сучасні проблеми підготовки старшокласників до вибору майбутньої професії / В.А. Романчук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету / Рівненський держ. гум. ун-т. - Рівне : РДГУ, 2001. - Вип. 17. - С. 82-85
 1. Становська Т.В. Психолого-педагогічні аспекти формування професійної спрямованості старшокласників на професії сфери управлінської діяльності научных трудов / Т. В Становська // Нові технології навчання / Голов. ред. В.О. Зайчук; М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищої освіти. - Київ, 2001. - Вип.30. - С. 140-150
 1. Становська Т.В. Формування готовності старшокласників до самостійного вибору майбутньої професії научных трудов / Т.В. Становська // Проблеми освіти / Голов. ред. В.Г. Кремень. - Київ, 2001. - Вип. 26. - С. 182-187
 1. Становська Т.В. Формування готовності старшокласників до самостійного вибору майбутньої професії / Т.В. Становська // Проблеми освіти. - Київ, 2001. - Вип.26. - С. 182-187
 1. Становська Т. Професійна спрямованість старшокласників на сферу управлінської діяльності / Т. Становська // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2001. - Вип. 6. - С. 104-109
 1. Титаренко В.П. Декоративно-ужиткове мистецтво як засіб художньо-естетичного виховання учнів у процесі трудового навчання / В.П. Титаренко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету / Рівненський держ. гум. ун-т. - Рівне : РДГУ, 2001. - Вип. 16. - С. 108-113
 1. Тхоржевський Д. Чи буде школа займатися трудовою підготовкою учнів у третьому тисячолітті? / Тхоржевський Д. // Освіта. - 2001.-N34-35 (27 червня - 4 липня). - С.3.
 1. Чеботарьова Л. Стан та проблеми економічної підготовки школярів / Л. Чеботарьова // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2001. - Вип. 6. - С. 109-114
 1. Янцур М.С. Особливості профорієнтаційної роботи з учнями у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті / М.С. Янцур // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету / Рівненський держ. гум. ун-т. - Рівне : РДГУ, 2001. - Вип. 17. - С. 106-112
 1. Янцур М.С. Стан професійного самовизначення учнів ІХ та ХІ класів у сучасних умовах / М.С. Янцур, І.О. Дем'яненко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету / Рівненський держ. гум. ун-т. - Рівне : РДГУ, 2001. - Вип. 16. - С. 8-16
 1. Яремчук С.В. Професійно-психологічна спрямованість особистості майбутнього вчителя / Яремчук С.В. // Педагогіка і психологія. - 2001.-N1. - С.89-96.


^ РОДИННЕ ВИХОВАННЯ 1. Авдіянц Г. Педагогічний вплив учителів і батьків на формування духовності молодших школярів / Авдіянц Г. // Рідна школа. - 2001.-N1. - С.36-39.
 1. Алєксєєнко Т. Готовність батьків до виховання дитини / Алєксєєнко Т. // Початкова школа. - 2001.-N6. - С.58-60.
 1. Алєксєєнко Т. У чому сутність гуманних взаємин батьків і дітей? / Алєксєєнко Т. // Рідна школа. - 2001.-N3. - С.33-36.
 1. Антонець М.О. Сімейні стосунки - первинна детермінанта формування самосвідомості в погодків / Антонець М.О. // Педагогіка і психологія. - 2001.-N3-4. - С.124-132.
 1. Барна Т.І Виховання духовності в сучасній молодій родині научных трудов / Т.І Барна // Проблеми освіти / Голов. ред. В.О. Зайчук. - Київ, 2001. - Вип.25. - С. 166-172
 1. Вікторенко І. Спілкування в сім'ї молодшого школяра (З педагогічної теорії та практики початкової школи) / Вікторенко І. // Рідна школа. - 2001.-N9. - С.39-43.
 1. Вікторенко І. Спілкування в сім'ї молодшого школяра : (З педагогічної теорії та практики почат. школи) / Вікторенко І. // Рідна школа. - 2001.-N9. - С.39-43.
 1. Ваврисюк О. Проблема материнства в контексті педагогічної спадщини В. Сухомлинського / О. Ваврисюк // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2001. - Вип. 6. - С. 66-69.
 1. Вишневська Т Особливості впливу сімейного середовища на формування свободи вибору дошкільника научных трудов / Т Вишневська // Проблеми гуманітарних наук. - Київ : Вимір, 2001. - Вип.8. - С. 125-135.
 1. Вишневський С.А. Про завдання та деякі підходи у викладанні дисципліни "Домашня економіка" научных трудов / С.А.Вишневський // Проблеми освіти / Голов. ред. В.Г. Кремень. - Київ, 2001. - Вип. 26. - С. 179-181
 1. Гірний О. Громади і школи - єднайтеся! : Шкільні опікунсько-наглядові ради - місток до демократичного управління освітою / Гірний О., Пастушенко Р. // Директор школи. - 2001.-N6,7. - С.2-5,С.11-12.
 1. Довгань Н.Ю. Зміст і форми роботи з батьками в процесі перевиховання трудних підлітків / Н. Ю. Довгань // Наукові праці : Науково-методичний журнал. - Миколаїв, 2001. - Вип.1 : Педагогічні науки. - С. 33-38.- Бібліогр. в кінці ст.
 1. Дроб'язко П. Бесіда з батьками учнів / Дроб'язко П. // Завуч. - 2001.-N16. - С.13.
 1. Епштейн Джойс Л. Спільне піклування про дітей : Всебічна співпраця школи, родини та громади / Епштейн Джойс Л. // Упраління освітою. - 2001.-N10,11. - С.10-11,С.14-15.
 1. Зайченко І. Про деякі сучасні проблеми сімейного виховання в Україні / І. Зайченко // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - Івано-Франківськ, 2001. - Вип.6. - С. 115-124
 1. Кізь О. Проблема підготовки до сімейного життя випускників / О. Кізь // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - Івано-Франківськ, 2001. - Вип.6. - С. 134-137.
 1. Карпенко Н Розуміння батьками особистості обдарованої дитини научных трудов / Н Карпенко // Проблеми гуманітарних наук. - Київ : Вимір, 2001. - Вип.8. - С. 136-145
 1. Клименко В.В. Шляхи розвитку дитини незчисленні / Клименко В.В. // Обдарована дитина. - 2001.-N7. - С.32-44.
 1. Кондратюк С. Батькам про збереження здоров'я молодших школярів / Кондратюк С. // Початкова школа. - 2001.-N4. - С.56-58.
 1. Кононенко П. Шлях один - філософія гуманістичної родинності : Освіта третього тисячоліття / Кононенко П., Кононенко Т. // Віче. - 2001.-N7,8. - С.74-94,С.83-106.
 1. Корнієнко С. Педагогічна технологія взаємодії сім'ї і школи першого ступеня у вихованні учнів научных трудов / С. Корнієнко // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2001. - Вип. 5. - С. 107-111
 1. Кравченко Т.В. Учитель і сім'я: технологія співробітництва / Кравченко Т.В. // Педагогіка і психологія. - 2001.-N2. - С.57-64.
 1. Левченко К.Б. Деякі аспекти включення питань прав жінок до навчально-виховного процесу: аналіз методологічних підходів / К.Б. Левченко // Проблеми освіти. - Київ, 2001. - Вип.26. - С. 79-87
 1. Межуев В.Б. Скоростно-силовая подготовка на уроках и дома / Межуев В.Б. // Физическая культура в школе. - 2001.-N4. - С.13-14.
 1. Ніцу Ю. Покарання і (чи) заохочення : Ще раз про одвічні проблеми / Ніцу Ю. // Директор школи. - 2001.-N12. - С.4.
 1. Навчаємо та виховуємо разом з батьками : (Досвід роботи вчителів почат.шк.) // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2001.-N21. - С.2-40.
 1. Носач І.В. Проблема жорстокості та насилля по в ідношенню до дітей у сім'ї научных трудов / І. В Носач, Н. М Суховєєва // Вісник студентського наукового товариства / Ніжинский держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2001. - С. 7-10
 1. Орел Л. З народної педагогіки : (Родинне виховання) / Орел Л. // Початкова школа. - 2001.-N5. - С.44-45.
 1. Осик Д. Співробітництво школи і родини як важливий чинник процесу корекції сліпих дітей / Осик Д. // Дефектологія. - 2001.-N2. - С.25-26.
 1. Петренко О.Б. Творче використання досвіду В.О. Сухомлинського в сучасній сімейно-родинній і шкільній практиці / О.Б. Петренко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету / Рівненський держ. гум. ун-т. - Рівне : РДГУ, 2001. - Вип. 17. - С. 118-125
 1. Постовий В. Гармонія і дисгармонія стосунків батьків та дітей у сучасній родині / Постовий В., Кравченко Т.Ноур А.Міщенко М. // Рідна школа. - 2001.-N7. - С.33-36
 1. Пріма Р.М. Виховний потенціал української родини як соціального інституту научных трудов / Р.М. Пріма // Соціалізація особистості. - Київ : Логос , 2001. - Вип. 15. - С. 8-13
 1. Рева Ю. Навчайте дітей спілкування : Спілкування як чинник розвитку особистості підлітка / Рева Ю. // Завуч. - 2001.-N31. - С.6-7.
 1. Родинне виховання учнів у школі : (Сценарії свят) // Позакласний час. - 2001.-N25. - С.2-33.
 1. Руденко Ю. Українська народна казка в родинному вихованні дітей / Ю. Руденко // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - Івано-Франківськ, 2001. - Вип.6. - С. 110-114
 1. Семиченко В. Практикум із сімейного спілкування / Семиченко В., Заслуженюк В. // Шкільний світ. - 2001.-N47. - /вкладка/
 1. Сорока Г. Роль тьютора в системі педагогічної підтримки школярів : (Особистісний підхід у вихованні; роль опікуна) / Сорока Г. // Директор школи. - 2001.-N7. - С.5-6.
 1. Третяк Т.М. Батькам про розв'язування творчих задач / Третяк Т.М. // Обдарована дитина. - 2001.-N7. - С.19-25.
 1. Хайруддінов М.А Культура взаємовідносин між батьками і дітьми научных трудов / М.А Хайруддінов // Проблеми освіти / Голов. ред. В.О. Зайчук. - Київ, 2001. - Вип.25. - С. 200-207
 1. Хайруддінов М. Виховання дітей у кримськотатарській родині / Хайруддінов М. // Початкова школа. - 2001.-N5. - С.45-49.
 1. Цьось А. Традиції родинного фізичного виховання в Україні / Цьось А., Кліш І. // Рідна школа. - 2001.-N7. - С.29-32.
 1. Чернишова Є.Р. Методичні рекомендації вчителям, класним керівникам щодо удосконалення змісту і форм роботи з батьками в позашкільній роботі з основ безпеки життєдіяльності / Чернишова Є.Р. // Практична психологія та соціальна робота. - 2001.-N4. - С.45-49.
 1. Черный Е.В. Родители и одаренные дети / Черный Е.В. // Обдарована дитина. - 2001.-N1. - С.14-21.
 1. Щербань П. Вчать виживати - не навчать перемагати, або Аномалії сімейного і суспільного виховання / Щербань П. // Рідна школа. - 2001.-N1. - С.11-15.
 1. Щербань П. Сім'я - первинна клітина нації. Її має живити культ рідної мови : Роль мови у формуванні національної самосвідомості дитини / Щербань П. // Сільська школа. - 2001.-N46-47. - С.6.
 1. Юркевич, Галина. Роль сім'ї у розвитку підприємництва у дітей / Г. Юркевич // Наукові записки. Серія: Педагогіка / Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : ТДПУ, 2001. - № 9'2001. - С. 92-93
 1. Яценко Т. Історичне коріння українського родинного виховання / Яценко Т. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2001.-N3. - С.26-30.22-26.


^ ПОЗАКЛАСНА І ПОЗАШКІЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА


ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 1. Биковська О.В. Позашкільні заклади в системі освіти: стан та перспективи научных трудов / О.В. Биковська, П.В. Дмитренко // Наукові записки / Укл. П.В. Дмитренко, Укл. Л.Л. Макаренко. - Київ, 2001. - Вип.40. - С. 55-57
 1. Дем'янюк Т.Д. Модифікація змісту, форм і методів позашкільної освіти в умовах дослідно-експериментальної роботи / Т.Д. Дем'янюк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету / Рівненський держ. гум. ун-т. - Рівне : РДГУ, 2001. - Вип. 17. - С. 145-148
 1. Досвід роботи позашкільних закладів освіти України : (Метод. рек., плани роботи, програми, ігрові завдання, тренінги з психології, сценарії позаурочних заходів) // Шкільний світ. - 2001.-N25-28. - 94с.
 1. Мозговий А. А Місто як соціокультурний феномен научных трудов / А. А Мозговий // Наукові записки. - Київ : НПУ ім.М.Драгоманова, 2001. - Вип.7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. - С. 49-57.^ ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ 1. Будна Н.О. Позакласне читання : Зб. худож. творів з щоденником читача: [Посібник для учнів]: 3(2)-й кл. / Н. О. Будна, З. Л. Головко. - 3-тє вид. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2001. - 127 с.
 1. Будна Н.О. Позакласне читання : Зб. худож. творів з щоденником читача: [Посібник для учнів]: 4(3)-й кл. / Н. О. Будна, З. Л. Головко. - [4-те вид., переробл. і допов.]. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2001. - 143 с.
 1. Палихата Е. Організація позакласної роботи з формування діалогічного мовлення в учнів 5-9 класів / Е. Палихата // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2001. - Вип. 6. - С. 117-123
 1. . Рехтета Л.О. Вивчення особистості учня - необхідна умова підвищення ефективності позаурочної виховної діяльності / Л. О. Рехтета // Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. - Миколаїв : МДПУ, 2001. - Вип.4. - С. 234-245^ ПРИРОДООХОРОННА РОБОТА 1. Знання, уміння, навички позашкільників в національному еколого-натуралістичному центрі / Нац. екол.-натураліст. центр учнів. молоді ; Ред. В.В. Вербицький. - Київ, 2001. - 27 с. ; 15 см. - (в м. обкл.) : б. ц.
 1. Марченко Л. Національний еколого-натуралістичний центр - координатор позашкільної освіти в Україні / Марченко Л. // Освіта України. - 2001.-N28(11 липня). - С.2-3.
 1. Пустовіт Г. Екологічна освіта учнів у позашкільному закладі: теоретичний аспект / Пустовіт Г. // Рідна школа. - 2001.-N5. - С.13-15.
 1. Руденко Л. Народні традиції в екологічному вихованні учнів / Руденко Л. // Рідна школа. - 2001.-N2. - С.38-40.


^ ОЛІМПІАДИ, КОНКУРСИ, ВИСТАВКИ 1. Паламарчук Н. Рицарський турнір : Позакласний виховний захід з історії / Паламарчук Н. // Сільська школа України. - 2001.-N4. - С.13-14.


^ ЕКСКУРСІЙНО-ТУРИСТИЧНА І КРАЄЗНАВЧА РОБОТА 1. Дозвілля в туристському таборі // Позакласний час. - 2001.-N16. - /вкладка/
 1. Куріло О. Внесок 11 Археологічного з'їзду у заснуванні перших Київських музеїв / Куріло О. // Пам'ять століть. - 2001.-N1. - С.56-62.
 1. Про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N6. - С.26-30.
 1. Росстальна С.Л Стан проблеми організації і проведення ботанічних екскурсій у шкільній практиці научных трудов / С.Л Росстальна // Соціалізація особистості. - Київ : Логос , 2001. - Вип. 14. - С. 150-155
 1. Тимофеєва І. Дивитися - і бачити, слухати - і чути : Прогулянки в природу / Тимофеєва І., Сідлецька І. // Палітра педагога. - 2001.-N1. - С.29-31.


8177167137164890.html
8177366650276822.html
8177539288594740.html
8177629523931221.html
8177742981475684.html