Вимоги до магістерської програми 5 2 державна атестація 7 1 Загальні положення 7 - страница 6
^ Науковий керівник(вчені ступінь та звання, прізвище, ініціали)
(підпис)
Консультант (нормоконтроль)
к.т.н., доц. Жданова О.Г.

(вчені ступінь та звання, прізвище, ініціали)
(підпис)

Київ – 20

^ Додаток Б
(Форма МД-3)


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри


__________ О.А. Павлов

(підпис) (ініціали, прізвище)

“___”___________20__р.


ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію

студенту
(прізвище, ім’я, по батькові)
^ 1. Тема дисертаціїзатверджена наказом по університету від20
р.
^ 2. Термін здачі студентом оформленої дисертації20
р.
^ 3. Об’єкт дослідження

^ 4. Предмет дослідження

^ 5. Мета дослідження

^ 5. Перелік питань, які мають бути розроблені
^ 7. Перелік публікацій

^ 8. Перелік ілюстративного матеріалу

^ 9. Дата видачі завдання20
р.^ Науковий керівник(підпис)
(ініціали, прізвище)^ Завдання прийняв до виконання(підпис)
(ініціали, прізвище)
8165916259725606.html
8166102908426552.html
8166238420429449.html
8166316964964674.html
8166443534178483.html