Дсту iso 9000-2001 - страница 4

^ Відмітна властивість
Примітка 1. Характеристика може бути власною або присвоєною.

Примітка 2. Характеристика може бути якісною або кількісною.

Примітка 3. Існують різні класи характеристик, такі, як:

3.5.2 характеристика якості (quality characteristic)

Власна характеристика (3.5.1) продукції (3.4.2), процесу (3.4.1) або системи (3.2.1), пов’язана з вимогою (3.1.2)

Примітка 1. «Власний» означає присутній у чомусь саме як постійна характеристика.

Примітка 2. Присвоєні характеристики продукції, процесу або системи (наприклад, ціна продукції, власник продукції) не є характеристиками якості цієї продукції, процесу або системи.

3.5.3 надійність (dependability)

Збірний термін, який вживають для описування характеристики готовності та чинників, що її зумовлюють. характеристик безвідмовності, ремонтопридатності і забезпеченості технічного обслуговування

Примітка. Термін «надійність» вживають лише для загального описування в некількісних термінах [ІЕС 60050-191 1990].

3.5.4 простежуваність (traceability)

Змога простежити передісторію, застосування або місцезнаходження того, що розглядають.

Примітка 1. Стосовно продукції (3.4.2) простежуваність може бути пов’язана з:

Примітка 2. У галузі метрології прийняте визначення, наведене в VIM 1993, п 6.10.

^ 3.6 Терміни стосовно відповідності

3.6.1 відповідність (conformity)

Виконання вимоги (3.1.2)

Примітка 1. Це визначення узгоджено з введеним в ISO/IEC Guide 2, але його сформульовано інакше для узгодженості з поняттями ISO 9000.

3.6.2 невідповідність (nonconformity)

Невиконання вимоги (3.1.2)

3.6.3 дефект (defect)

Невиконання вимоги (3.1.2), пов’язаної з передбаченим або установленим використанням

Примітка 1. Розрізнення понять «дефект» і «невідповідність» (3.6.2) важливе оскільки воно має підтекст юридичного характеру зокрема пов’язаний з питаннями відповідальності за вироблену продукцію Тому термін «дефект» слід вживати надзвичайно обережно.

Примітка 2. Передбачене використання як його передбачає замовник (3.3.5) може залежати від характеру інформації, такої, як інструкції з експлуатації та технічного обслуговування надавані постачальником (3.3.6).

^ 3.6.4 запобіжна дія (preventive action)

Дія, яку виконують для усунення причини потенційної невідповідності (3.6.2) або іншої потенційно небажаної ситуації

Примітка 1 Потенційна невідповідність може мати декілька причин.

Примітка 2. Запобіжну дію виконують для попередження події тоді як коригувальну дію (3.6.6) – для попередження повторної події.

^ 3.6.5 коригувальна дія (corrective action)

Дія, яку виконують для усунення причини виявленої невідповідності (3.6.2) або іншої небажаної ситуації

Примітка 1 Невідповідність може мати декілька причин.

Примітка 2. Коригувальну дію виконують для попередження повторного виникнення події тоді як запобіжну дію (3.6.4) – для попередження виникнення події.

Примітка 3. Слід розрізняти коригування (3.6.6) і коригувальну дію.

3.6.6 коригування (correction)

Дія, яку виконують для усунення виявленої невідповідності (3.6.2)

Примітка 1. Коригування можна виконувати в поєднанні з коригувальною дією (3.6.5).

Примітка 2. Коригуванням може бути наприклад перероблення (3.6.7) або зниження градації (3.6.8).

3.6.7 перероблення (rework)

Дія, яку виконують з невідповідною продукцією (3.4.2), щоб зробити її відповідною вимогам (3.1.2)

Примітка. На відміну від перероблення під час ремонту (3.6.9) можуть змінювати або замінювати складові частини невідповідної продукції.

^ 3.6.8 зниження градації (regrade)

Змінювання градації (3.1.3) невідповідної продукції (3.4.2), щоб зробити її відповідною вимогам (3.1.2), відмінним від початково встановлених

3.6.9 ремонт (repair)

Дія, яку виконують з невідповідною продукцією (3.4.2), щоб зробити її придатною для передбаченого використання

Примітка 1. Ремонт охоплює дії з виправлення початково відповідної продукції для її відновлення з метою використання, наприклад у межах операцій з технічного обслуговування.

Примітка 2 На відміну від перероблення (3.6.7) під час ремонту можуть змінювати або замінювати складові частини невідповідної продукції.

3.6.10 бракування (scrap)

Дія, яку виконують з невідповідною продукцією (3 4 2), щоб не допустити її передбачене використання

Приклади. Утилізація, знищення.

Примітка. У ситуації з невідповідною послугою її припиняють надавати.

3.6.11 поступка (concession)

Дозвіл на використання чи випуск продукції (3.4.2), яка не відповідає встановленим вимогам (3.1.2)

Примітка. Поступку звичайно застосовують під час постачання продукції, яка має невідповідні характеристики (3.5.1) щодо часу або кількості цієї продукції, погоджених в установлених межах.

^ 3.6.12 дозвіл на відхил (deviation permit)

Санкціонування відступу від початково установлених вимог (3.1.2) до продукції (3.4.2) перед її виготовленням

Примітка. Дозвіл на відхил, як правило, видають на обмежену кількість продукції або певний період часу, а також для конкретного використання.

3.6.13 випуск (release)

Дозвіл на перехід до наступної стадії процесу (3.4.1).

3.7 Терміни стосовно документації

3.7.1 інформація (information

Значущі дані

3.7.2 документ (document)

Інформація (3.7.1) та її носій

Приклади. Протокол (3.7.6), технічні умови (3.7.3), задокументована методика, креслення, звіт, стандарт.

Примітка 1. Носієм може бути папір, магнітний, електронний чи оптичний комп’ютерний диск, фотографія чи еталонний зразок або їх комбінація.

Примітка 2. Комплект документів, наприклад технічних умов та протоколів, часто називається «документацією».

Примітка 3. Деякі вимоги (3.1.2) (наприклад, вимога до розбірливості) застосовні до всіх видів документів, проте можуть існувати різні вимоги до технічних умов (наприклад, вимога щодо контрольованості переглядів) і до протоколів (наприклад, вимога щодо можливості пошуку).

^ 3.7.3 технічні умови (specification)

Документ (3.7.2), який установлює вимоги (3.1.2)

Примітка. Технічні умови можуть бути пов’язані з видами діяльності (наприклад, задокументована методика, технічні умови на процес або технічні умови на випробування) або з продукцією (3.4.2) (наприклад, технічні умови на продукцію, креслення і технічні умови на характеристики).

^ 3.7.4 настанова з якості (quality manual)

Документ (3.7.2), який регламентує систему управління якістю (3.2.3) організації (3.3.1)

Примітка. Настанови з якості можуть мати різний ступінь деталізації та форму залежно від розміру та складності окремої організації.

^ 3.7.5 програма якості (quality plan)

Документ (3.7.2), що визначає, які методики (3.4.5) та відповідні ресурси, хто та коли повинен застосовувати до конкретних проекту (3.4.3), продукції (3.4.2), процесу (3.4.1) чи контракту.

Примітка 1. До цих методик звичайно належать такі, що мають відношення до процесів управління якістю І процесів створення продукції.

Примітка 2. Програма якості часто містить посилання на частини настанови з якості (3.7.4) або задокументовані методики.

Примітка 3. Програма якості, як правило, є одним з результатів планування якості (3.2.9).

3.7.6 протокол; запис (record)

Документ (3.7.2), який містить одержані результати або надає докази виконаних робіт

Примітка 1. Протоколи можна використовувати, наприклад, для документування простежуваності (3.5.4) і для надання свідчення щодо погодження (3.8.4), запобіжної дії (3.6.4) та коригувальної дії (3.6.5).

Примітка 2. Звичайно немає потреби застосовувати контроль за переглядами протоколів.

^ 3.8 Терміни стосовно перевірки.

3.8.1 об’єктивний доказ (objective evidence)

8150851033599655.html
8151001743394702.html
8151054374193666.html
8151143584465098.html
8151287091582916.html