Розбиття дисципліни за видами робіт на модулі для спеціальності 050 - страница 8
^


ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ
спеціальність – 6.050.201 спеціалізація „ Правове забезпечення „

2 Зміст дисципліни

2.1 Назва тем, їх зміст і об’єм у годинах

№ з/п

Назва теми

Короткий зміст заняття

Кількість годин

1

2

3

4

Модуль 1

1

Теоретичні основи державного регулювання економіки

Об’єктивна необхідність та теоретичні основи державного регулювання економіки. Моделі ДРЕ в країнах світу. Альтернативні концепції ДРЕ. Вади ринку, вади держави.2

2

Функції і повноваження органів державного регулювання економіки

Система органів державного регулювання економіки. Принципи організації державного регулювання економіки. Функції та повноваження Президента України , Верховної Ради України , Кабінету Міністрів України .Функціональні та галузеві міністерства і відомства. Функції та повноваження Ради Міністрів Республіки Крим , місцевих державних адміністрацій , органів місцевого самоврядування .2

3

Правові та адміністративні методи державного регулювання економіки

Сутність правового регулювання економіки .Законодавча база правового регулювання економіки в Україні .Адміністративні державного регулювання економіки.


2

4

Макроекономічне планування у системі державного регулювання економіки.

Місце макроекономічного планування у системі державного регулювання економіки. Індикативне , директивне та стратегічне макроекономічне планування . Методологія планування .Державний план ( програма ) економічного і соціального розвитку України як інструмент макроекономічного планування. Організація розробки і реалізації індикативних планів . Узгодження показників державного плану ( програми ) економічного і соціального розвитку з Державним бюджетом.2

5

Фінансово-кредитне регулювання економіки

Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки. Податки як інструмент державного регулювання економіки. . Національний банк як об’єкт державного регулювання економіки. Ціни як інструмент державного регулювання економіки.

2

Всього

10

Модуль 2

6

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Сутність ,завдання та форми державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності . Завдання та функції державних органів щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності . Державне регулювання валютних операцій та кредитно-розрахункових відносин .2

7

Підприємництво як об’єкт державного управління

Сутність ,суб’єкти ,принципи та організаційні форми підприємницької діяльності . Суб’єкти та об’єкти антимонопольної політики .Методи державної підтримки та регулювання підприємництва .


2

8

Державне регулювання основних сфер господарської діяльності

Завдання державного регулювання промислового виробництва . Завдання державного регулювання розвитку АПК. Завдання державного регулювання транспорту . Завдання державного регулювання капітального будівництва .2

9

Державне регулювання розвитку регіонів

Мета та завдання державного регулювання розвитку регіонів . Форми державного регулювання економічного і соціального розвитку регіонів. Механізм створення і функціонування вільних економічних зон . Мета ,завдання та зміст планів і програм економічного і соціального розвитку регіонів.2

Всього

8

Разом

18
8149444885266553.html
8149559613471203.html
8149671280280097.html
8149794096907875.html
8149867752071654.html